Уведомление за поверителност

Уведомление за поверителност относно личните данни, обработвани
посредством или във връзка със сайта Meteo Balkans

 

Данни за администратора на лични данни:


„Хелт Тех“ ЕООД (по-долу „Дружеството“), ЕИК: 204447773, седалище и адрес на
управление: гр. София, п.к. 1113, р-н Изгрев, ул. „Елемаг“ No 32, Интернет адрес: meteobalkans.bg


Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните: [email protected]

Дружеството е собственик на сайта Meteo Balkans (по-долу „Сайтът/-а“) и управлява същия сайт. В тази връзка дружеството може да обработва лични данни (като администратор на лични данни), като полага всички грижи и прилага нужните мерки това обработване да е законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

 

1. Обща информация


Настоящата Уведомление за поверителност се отнася до личните данни, които Дружеството събира
за Вас, с цел да Ви предостави услуги ("Услуги") съгласно предмета си на дейност.
При събирането и обработването на Вашите лични данни, Дружеството се подчинява на редица
закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви
цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна
уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент
(ЕС) 2016/679), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.
Чрез това Уведомление за поверителност Ви информираме за политиките и практиките, които
прилагаме при обработването на личните ви данни, както и за правата, които имате във връзка със
събраните от нас лични данни за Вас.
Тези политики и практики се отнасят както за данни, събирани от Вас чрез Интернет сайта
meteobalkans.com, така и чрез форми на хартия, попълнени лично от Вас или с помощта на наш
представител, чрез имейл кореспонденция, при сключване на договор или чрез други позволени от
закона методи за събиране на лични данни.
Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до Длъжностното ни лице
по защита на личните данни, посочен по-горе.


2. Принципи при обработването на вашите лични данни


Стремим се да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
единствено за целта, за която сме ги събрали; в минимално необходимото количество и при
поддържане на тяхната точност и актуалност; за определени срокове в зависимост от целта на
конкретната дейност по обработване; като прилагаме подходящи технически и организационни
мерки за сигурността им, съобразени с нивото на риск за Вашите права и свободи.


3. Защо събираме личните данни и за какво ги използваме


- Дружеството обработва Вашите лични данни за една или няколко от целите, посочени по-долу:
- за да публикуваме Ваш коментар на новина/ статия управляване на Вашите искания, съгласно

ОРЗД
- за измерване и проследяване на потребителското поведение в Сайта, с цел подобряване на
нашите продукти и Вашето потребителско преживяване;
- за да Ви показваме релевантни за вас реклами и съдържание;
- за да Ви изпращаме имейл бюлетини, за които вие изрично сте се абонирали;
- за да Ви изпращаме съобщения за наши продукти и услуги, ако изрично сте дали съгласието си за
това;
- за да Ви изпращаме съобщения за продукти и услуги на наши партньори, когато изрично сте дали
съгласието си за това;
- с цел спазване на нормативните изисквания за счетоводна отчетност;
- за сключване и изпълнение на договори с Вас или с представляваното от Вас лице/юридическо
лице
– за защита на наши легитимни интереси при спазване на законовите изисквания


4. Какви лични данни събираме от Вас
Нашият стремеж е да събираме данни от Вас, които са изрично посочени в закона или
такива, които са необходими за сключването и изпълнението на определен договор между
нас, както и за да Ви предоставим нашите Услуги.
В случай на обработване на лични данни на потребители на сайта (в повечето случаи само
име, евентуално контактни данни), такова обработване може да се извършва на договорно
основание, съгласие и/или на основание легитимен интерес, с цел предоставяне на
възможността за използване на функционалността на сайта за публикуване на коментар от
потребители, във връзка със съгласяване с ОУ от страна на потребителите, с цел връщане на
отговор при отправено запитване от потребител и др.
Дружеството не изисква и не обработва специални категории лични данни за потребители на
сайта.
Предоставените лични данни при публикуване на коментар на сайта не се споделят от дружеството
с трети лица, като с факта на публикуване същите биват превърнати в публично достъпни,
включително видими от самия потребител, публикувал съответния коментар.


5. Цели на обработването на лични данни
Във формите, чрез които въвеждате лични данни, ясно обозначаваме кои данни са задължителни за
предоставяне. Това са такива данни, без които е невъзможно да ви предоставим съответната Услуга
или част от нея.
Също така използваме тези данни, за да ви показваме съдържание или реклама, които може да са
интересни за вас. Имате право да възразите срещу това, като ни пишете на [email protected]
Данни, свързани с имейл бюлетините, за които сте се абонирали
Вие сами и доброволно се абонирате за медийните бюлетини, които Дружеството предлага.
Абонаментът за всеки бюлетин може да бъде прекратен във всеки един момент. При абонирането
за тях Ви изпращаме имейл за потвърждение и активиране на абонамента и запазваме IP, дата и час
(timestamp) кога сте направили това.
Други данни
Когато извършвате някое от следните действия на сайтовете ни, нашият уеб сървър автоматично
записва вашия IP адрес, дата и час (timestamp):
- публикуване на коментар под статия, тема/мнение
- препоръчване на статия
- оценка/докладване на коментар
- предложение на тема/кауза/
- изпращане на новина/галерия за публикуване
- изпращане на лично съобщение

Логове (Log files), свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
Логовете са файлове, които записват събития във и взаимодействия между системите и/или между
потребители и дадена система.
В Сайта ни се използват логове със следните цели:
-за подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически
проблеми;
- за подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
- за развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
- за измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта.
Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и
др. устройства, попадащи в тази категория
Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени
действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата
и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.


6. Oбработване на лични данни на лица под 14 години
За нас е важно да предприемем допълнителни предпазни мерки за защита и безопасност на децата.
Ако сте под 14 години, моля, не изпращайте и не публикувайте никаква информация за себе си.

7. Бисквитки и други пасивни технологии
Дружеството използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, които събират
информация от вас при взаимодействие с нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне и
вашето преживяване.
Бисквитките изпълняват множество различни функции. Повече за бисквитките, както и начини да
откажете използването на бисквитки на Вашето устройство можете да откриете в нашата Политика
за бисквитките https://meteobalkans.com/page/politika-za-biskvitki


8. Данни, събирани от други източници
Възможно е да събираме информация за Вас от други законни източници с цел да Ви предоставим
качествено нашите услуги. Такива източници са информация от наши партньори (в случай, че Вие
сте се съгласили), публично достъпна информация.
Тази информация включва:
- данни за осъществяване на контакт с Вас;
- публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашата организация.
Друга публично достъпна информация събираме само, след като имаме изричната декларация на
лицето, което ги споделя с нас, че Вие сте се съгласили да бъдат споделяни с нас.
Когато осъществим контакт с Вас, ще Ви кажем откъде имаме Вашите лични данни, в случай че не
сме ги събрали ние лично от Вас.


9. Правни основания за обработване на личните данни:


9.1. Легитимен интерес
В случаите, в които се наложи събиране на ваши лични данни от нас поради наш легитимен
интерес, ще Ви информираме своевременно, както и ще Ви разясним правата, които имате във
връзка с това.


9.2. Съгласие
Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен
интерес или за да защитим Вашите жизненоважни интереси, ще поискаме Вашето съгласие. Ще използваме личните Ви данни само за конкретната цел, за която сте ни дали съгласието.
Имате право във всеки един момент, ако прецените, че желаете, да оттеглите съгласието си.


10. Споделяне на Ваши данни с трети лица
Дружеството споделя вашите лични данни само в следните случаи:
- пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по
силата на закон;
- на наши партньори, с които Дружеството работи въз основа на договор и ни помагат да
обезпечим осъществяването на дейността си или да ви предоставим услугите си и с които имаме
споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на личните данни.
Дружеството взима мерки всички тези лица да прилагат същата защита към вашите лични данни,
както нашите собствени служители и да се съобразяват с нашата Политиката за защита на
личните данни. За нас е важно да ползваме услугите само на такива лица, които се отнасят
отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически и организационни
мерки, в което ние сме се уверили.

11. Технически и организационни мерки за защита
Дружеството събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на нормативните
изисквания и прилага подходящи технически и организационни мерки за сигурност.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме,
където е необходимо, допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и
други.


12. Автоматизирано вземане на решения
При обработване на лични данни от Сайта, Дружеството не извършва профилиране, нито
автоматизирано вземане на решения.


13. Трансфер на лични данни
Ако се наложи извършването на предаване (трансфер) на данни извън Европейския съюз,
Дружеството се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 за това.


14. Срок, в който съхраняваме личните Ви данни
Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони или в зависимост от
целта, за която са събрани.
В случаи на липса на законоустановен срок, Дружеството съхранява Вашите лични данни за
разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са
съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и с нормалното
развитие на партньорските ни взаимоотношения.
Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна
по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги
заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.
Например, обработването на трафични данни се извършва съгласно изискванията на Закона за
електронните съобщения, според който същите се съхраняват за период от 6 месеца.


15. Вашите права
Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.
Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас, за какво ги използваме и как ги съхраняваме.
Освен посочените права, имате право да поискате:
- да бъдат коригирани ваши лични данни;
- да бъдат изтрити ваши лични данни;
- да бъде ограничено обработването на личните Ви данни за определен период от време;
- да възразите срещу обработването;
- преносимост на данните.
Някои от изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме личните Ви
данни. Например, в някои случаи сме задължени по закон да съхраним личните ви данни. В тези
случаи няма да е възможно, например, да ги изтрием от нашите системи.
Можете да се обърнете към Длъжностното ни лице по защита на данните на посочения в
настоящото Уведомление за поверителност имейл, в случай че имате въпроси. По този начин ще
можем:
- да Ви съдействаме при упражняването на Вашите права;
- да Ви информираме допълнително за всяко едно Ваше право.


16. Особености при упражняване на някои права
Подаване на искане и идентификация
За да упражните някое/и от правата си, трябва да ни изпратите Искане за упражняване на вашите
права по ОРЗД. Искането се подава лично от Вас като субект на данните или от изрично
упълномощено от Вас лице чрез писмено пълномощно.
Искането трябва да съдържа три имена, адрес и други данни за Вашата идентификация като
физическото лице, за чиито данни се отнася искането, описание на искането, до кои лични данни
се отнася, препочитана форма за отговор и действия по Регламента, подпис, дата и адрес за
кореспонденция. Искането може да бъде подадено и по електронен път по реда на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като бъде подписано с електронен
подпис.


17. Форма на Искане за упражняване на вашите права по ОРЗД – оттук (с линк)
За да защитим, както Вашите права, така и правата на други физически лица, преди да Ви
предоставим достъп до определени данни или да извършим действие по Вашето искане, трябва да
се уверим в самоличността на лицето, отправило искането. Затова можем да поискаме от Вас да ни
предоставите допълнителна информация за Вас, да изпратите искането си, подписано с електронен
подпис или да приложим други разумни мерки за безспорна идентификация, в зависимост от
искането, характера на данните и контекста на тяхното обработване.
Срок за отговор по искането
Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и
основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения 1-месечен срок.
В редки случаи може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и
максимално разрешен срок по закон, като ще Ви посочим причините за това.


18. Право на жалба до Надзорния орган
В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим
въпроса. Нашето Длъжностното лице по защита на данните е на Ваше разположение на имейл
[email protected]
Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" No 2

Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" No 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg


19. Актуализация/обновяване
Настоящото Уведомление за поверителност се ревизира и актуализира от нас периодично, с цел да
сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем възникнали при нас промени (в случай на
необходимост).


Дата на последна актуализация на документа: 11.03.2022

Последни новини

13:05 Ивет Лалова и Теодор Салпаров са новите почетни факлоносци на "Пробег на мира"

13:05 От втория път: България ще впише в официален документ датата за приемане на еврото

13:05 Министър с извънредна новина за хеликоптера

13:04 Нобелистът, който избяга от Занзибар

13:04 България задава 1 януари 2025 г. като целева дата за въвеждането на еврото

13:03 Ще бъде ли отключена Руската църква в София?

13:02 Пламен Димитров: Миньорите и енергетиците искат ясно бъдеще и ангажимент от парламента

13:01 Статистиката показва как Жан смачка Джойс

13:00 Емполи - Интер (съставите)

13:00 Илияна Йотова: Рапортуваме пред големия брат - ЕС не уважава „йес“ политиката

13:00 Завръщането на Джони Еванс в Манчестър Юнайтед

13:00 Русенският митрополит: Руската църква в София е българска собственост и трябва да бъде отключена

13:00 АМТИИ в Пловдив с двама нови професори

12:59 Новата седмица започва със слънчево време и без валежи

12:59 Гуардиола издърпа ушите на Родри: Разочарова ме, трябва да се контролира

12:57 Резултати и класиране на Северозапад

12:56 Украински дрон порази административна сграда в руския град Курск

12:56 Бойко Борисов: Грешка е ДАНС да отговарят на който и да е политик

12:56 Златка Райкова се омъжи!

12:55 Десетки хиляди на протест във Франция

12:55 Какво ще бъде времето през новата седмица?

12:54 Заради събитие променят организацията на движение във Варна

12:54 "На пръв поглед тих и мълчалив човек". Костадин Димитров е кандидатът за кмет на ГЕРБ в Пловдив

12:53 Дърва за зимата: Повече дърва, но по-малко клиенти

12:53 Руските миротворци ще ескортират до Армения семейства от Нагорни Карабах, останали без покрив

12:53 Религията е инструмент на руската политика още от времето на Сталин

12:52 Гвоздейков за авиоинцидента: Загиналият пилот е предприел сериозен риск

12:52 Резултати и класиране на Югозапад

12:52 Йорданка Христова разкри една от най-големите си тайни, които е крила

12:52 Педро Акоста спечели Гран при на Индия и направи нова крачка към титлата в Мото 2

Последни новини 0