Промоция Фотоконкурс

ПРОМОЦИЯ

ФОТО-КОНКУРС METEO BALKANS

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

I. ОРГАНИЗАТОР

1.1. „Фото-конкурс Meteo Balkans”, наричан по-нататък „Промоцията“ се организира и провежда от „Хелт Тех“ ЕООД, ЕИК 204447773, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1113, р-н Изгрев, ул. Елемаг № 32, уебсайт www.meteobalkans.com, фейсбук страницата meteobalkans, наричан оттук нататък „Организатор“
1.2. “Meteo Balkans” и логото „с името Meteo Balkans и червен чадър“ са запазени търговски марки на „Хелт Тех“ ЕООД

 

II. УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Общите условия на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет страницата www.meteobalkans.com и фейсбук страницата meteobalkans.
2.2. Промоцията се организира само и единствено на Фейсбук страницата, собственост на организатора.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите Условия, като промените влизат в сила от официалното им публикуване на страницата.
2.4. В Промоцията могат да участват всички, които са спазили условията.
2.5. С участието си в Промоцията участникът декларира, че е съгласен с Общите условия, включително и по отношение на обработването на лични данни.
2.6. Промоцията е с доброволно участие и няма задължителен характер.

 

III. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1. Промоцията се организира на територията на Република България

 

IV. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1. Промоцията е валидна от 20 февруари 2023 до 31 март 2023, конкретно определена и като начален и краен час както следва:
4.1.1. Срокът на Промоцията започва да тече от 17:00 часа на 20.02.2023 г. (двадесети февруари) и продължава до 17:00 часа на 31.03.2023 г., за цялата промоция.
4.1.2. Срокът за всяка от четирите теми в промоцията започва да тече от час и ден във всяка една от четирите седмици на промоцията и ще приключва в час и ден, обявен от организатора, като се спазва срокът на промоцията да е 7 (седем) дни.
4.2. Срокът за обявяване на темата за всяка отделна Тема съвпада с началото на публикуването на постинга на страницата meteobalkans във Фейсбук.
4.3. Всички срокове и промяната им са право и решение от компетентността на Организатора.

 

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

5.1. Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България
5.2. В играта не могат да участват служители на фирмата- организатор, както и членовете на техните семейства.
5.3. Участието в играта не е обвързано със закупуване на стоки или услуги и няма финансов ангажимент.
5.4. За да се регистрира за участие в играта участникът трябва да изпълни следните действия:
5.4.1. Да последва фейсбук страницата https://www.facebook.com/Meteobalkans/
5.4.2. Да публикува в специално създадена Тема направена лично с мобилен телефон или използване на фотографска техника поне една снимка (максимум до 3 броя снимки за всеки отделен период на играта), която/които отговаря/ят на зададената от Организатора Тема.
5.4.3. В рамките на Промоцията ще бъдат обявени общо 4 (четири) теми, които ще започват от в ден и час във всяка една от избрани четири седмици на промоцията и ще приключват в ден и час, обявен от организатора, като се спазва срокът на промоцията да е 7 (седем) дни.
5.4.4. След края на всяка отделна седмична Тема, Организаторът обявява резултата в рамките на срок, определен от него в рамките на условията в настоящите правила.
5.4.5. Участието в Промоцията се осъществява по следния начин: участниците снимат собственоръчно снимки по зададената тема и качват до 3 (три) снимки в нарочно обявената за целта публикация в страницата meteobalkans във Фейсбук.
5.5. В рамките на сроковете на промоцията, както са определени в Раздел IV от Общите условия, участниците имат възможност да изпращат свои фотографии по начин, определен от Организатора, които същият публикува на страницата си във Фейсбук по подходящ начин или добавя към всяка отделна Тема в рамките на промоцията.
5.6. Промоцията включва Тема или Теми, а имено заснемането лично от всеки участник и изпращането на една или повече фотографии, по условията, зададени от Организатора – Теми, които участникът трябва да спази, за да може участва пълноправно в Промоцията.
5.7. Всяка Тема се определя преди започване на конкретния срок, в който участието в нея е валидно, съгласно условията на Промоцията.
5.8. Участниците приемат настоящите условия и с това имат възможност за участие в Промоцията.
Промоцията е единствено валидна във Фейсбук и на Фейсбук страницата на Организатора, посочена в настоящите Общи условия. Не се допуска участието с разпечатани на физически носител и доставени до организатора с куриер или по пощата, или посредством друг начин, или запазени на физически носител, в това число, но неограничено до флаш памети, дискове и други, неописани изчерпателно, но включващи се в това определение.

 

VI. МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. НАГРАДИ

За всеки отделен етап от Промоцията ще бъде определен по 1 (един) победител, който ще получи парична награда в размер на 100 (сто) лева. Организаторът има задължението да декларира наградата пред НАП, а дължимият данък ще бъде внесен за сметка на печелившия участник, съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство и по-конкретно – условията и
разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ и всички приложими и изискуеми по действащото българско законодателство допълнителни разпоредби и подзаконови актове.
6.2. За да се включи в Промоцията участникът трябва да изпълни условията на Промоцията.
6.3. Наградите се обявяват от Организатора за всяка отделна Тема.
6.4. Наградите ще се получават в личното присъствие на печелившия участник в офиса на организатора, съгласно действащото българско законодателство, при спазване на законодателството за обработване на лични данни. По изключение с печелившите участници може да бъде уговорен друг начин на получаване на наградата.

 

VII. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Класирането, за излъчване на победителя, се извършва посредством гласуване на последователите и потребителите във Фейсбук страницата meteobalkans.
7.2. За валиден глас се приема единствено одобрението с бутона „like” (иконката с вдигнат палец). Всички останали форми на гласуване, в това число и с текстови коментари, не се приемат за валидни.
7.3. Определянето на победителя във всяка тема става след преброяването на отбелязаните харесвания, визуализирани с бутона „like” под снимките на участниците.
7.4. В случай, че участниците са изключително много, Организаторът си запазва правото да отдели достатъчно време, за да може добросъвестно да направи преброяване на гласовете с бутона „like”, преди да обяви класирането и наградите.
7.5. Победителите в Промоцията за всяка отделна фаза се определят съгласно условията на Организатора за провеждане на Промоцията.
7.6. Организаторът няма право и не определя победителите, нито определя жури, което да определи победителите в промоцията.
7.7. С цел избягване на всякаква дискриминация, участниците няма и не могат да бъдат разделяни по полов, расов, религиозен или какъвто и да е друг признак, с изключение на условието за пълнолетие.VIII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. Организаторът, в качеството на Администратор на лични данни, се ангажира да ограничи обработването на получените лични данни за целите на настоящата Промоция, като действа законосъобразно и добросъвестно.
8.2. Правното основание за обработването на лични данни на участниците в Промоцията в обем „потребителско име във Фейсбук“ е тяхното съгласие, което се счита за валидно дадено от момента на тяхното участие в Промоция. Съгласието може да бъде оттеглено във всеки един момент , като участникът, заявил оттегляне на съгласието, не може да продължи своето участие в
Промоцията и бива автоматично дисквалифициран. Последващо оттегляне на съгласието не влияе на законосъобразността на обработването на лични данни до момента на неговото изрично оттегляне.
8.2. С оглед спазване на разпоредбите на действащото данъчно законодателство спечелилите участници се ангажират да предоставят свои лични данни в обем три имена, ЕГН, евентуално - номер на банкова сметка, по която да бъде преведена наградата, както и да предоставят своя снимка, която ще бъде използвана от Организатора за целите на Промоцията. Същата може/ще бъде публикувана в реклама на организатора по негова преценка, в съответствие с действащото българско законодателство. Отказът да бъдат предоставени тези лични данни може да доведе до невъзможност за получаване на наградата.
8.3. Всички участници могат получат информация за обработването на лични данни от Организатора съгласно Политиката за защита на личните данни, достъпна на www.meteobalkans.com.

 


IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИНФРОМАЦИЯ


9.1. Организаторът си запазва правото да отложи, или да прави промени в началните часове на всяка тема или на цялостната промоция.
9.2. Организаторът си запазва правото при технически проблем или по други причини да отложи или забави началото или края на всяка отделна Тема или на цялостната Промоция, ако това се наложи по причини независещи от него, или при форс-мажорни обстоятелства или други причини, извън неговия контрол.
9.3. Организаторът спазва и ще спазва приложимото българско право, както и общоприетите етични стандарти и практики за организирането на промоции и рекламни кампании от този тип.
9.4. Спазването на добрия тон и от страна на Организатора и от страна на участниците е задължително. Невъзможността или неспособността да се спази добрия тон или използването на расистки, обидни, унизителни или неприлични изрази на всякаква основа, включително, но не ограничено до расова или полова принадлежност, право на вероизповедание или религиозна
принадлежност, както и всякакви други нарушения, които могат да имат и наказателна или административна отговорност, ще доведат до дисквалифициране на участници или гласуващи потребители или последователи на страницата, без право на протест или оплакване, съгласно правилата и условията на Meta (Фейсбук).
9.5. Тези правила са съставени нарочно и за целите на Промоцията, както е определена.

Последни новини

12:34 58-годишен получи нов шанс за живот

12:34 Двама младежи ограбили мъж в квартал "Чародейка"

12:33 Пожарната в Пловдив с важна информация за щетите в града след ураганния вятър

12:33 В Мелбърн ще е по-хладно, може да превали

12:32 Лао Дзъ: Знаещият е мълчалив, говорещият не знае

12:29 Николай Радулов: Целта на изпращането на бомбени заплахи е създаването на паника сред населението преди изборите

12:29 Надал отрече, че със сигурност ще играе в Монте Карло

12:28 Само проверени акаунти в "Туитър" ще могат да участват в проучвания

12:28 Пам Велидис от "Ергенът" тръгна на фитнес и резултатът вече се вижда

12:28 Три опозиционни партии в Турция искат отстраняване на Ердоган от президентския вот

12:27 Ето защо е важно да проявяваме емпатия

12:27 Заради кризата в Израел Нетаняху беше принуден да отстъпи. Засега

12:26 Пирло: Разбира се, че бих се завърнал в Ювентус

12:26 Спипаха мъртво пиян шофьор на улица "Тракция" в Русе

12:25 Шишков: Въобще не се притеснявам от сигнала до прокуратурата срещу мен

12:22 Подписваме със САЩ за нови два блока в АЕЦ Козлодуй

12:21 Десетки водещи учени са напуснали Русия заради войната

12:17 Унищоженото лидерство и виновниците за избора на Радев

12:17 Моторист "изгоря" на паркинга на Мол Русе

12:16 Шофьори на линейки и фелдшери на протест с искане за по-високи заплати

12:15 Аржентинци пристигнаха на преговори за Пирин

12:15 Петър Стойчев: Антъни е легенда и вярвам, че отново ще носи успехи на България

12:15 Ген. Сирски отново в Бахмут: За мен е чест да съм рамо до рамо с войниците (ВИДЕО)

12:14 Спортуваме за другите на 31.03

12:14 В ЕС се оформя група срещу "проядрения" съюз, воден от Франция

12:13 Илхан Кючюк: Софийската листа на ДПС на тези избори изпъква с последователност, експертиза и стабилност

12:13 Демерджиев: Бомбените заплахи са хибридна атака, свързана с Русия

12:13 Какво се случва? В села край Пазарджик почерня от полиция

12:13 Радев призова за единно съдържание в учебниците по литература, история и география

12:12 Цветан Георгиев: Едно от решенията за справяне с енергийната бедност са енергийните общности

Последни новини 0